• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi

 •  

  Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 r.
   

      

  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


  ogłasza nabór do pracy
  w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej


  Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało :
  • przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podlegających kontroli podmiotach zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego
  • dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie
  • sporządzanie protokołu kontroli oraz projektu wystąpienia pokontrolnego
  • przygotowywanie projektu odpowiedzi na skierowane do Izby skargi i wnioski w zakresie przeprowadzonej kontroli
  • przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wniosków o ukaranie z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
  • praca na terenie województwa wielkopolskiego
  Wykształcenie :
  • wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym
  Wymagania konieczne:
  • obywatelstwo polskie
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
  • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word)
  • znajomość przepisów z zakresu działania regionalnych izb obrachunkowych, a w szczególności z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych, rachunkowości, gospodarki nieruchomościami

  Wymagania dodatkowe :
  • umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków
  • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • terminowość, odpowiedzialność i rzetelność w realizowaniu zadań
  • umiejętność korzystania z przepisów prawa
  • umiejętność pracy w zespole
  • prawo jazdy kat. "B"

  Oferta kandydata powinna zawierać:
  • list motywacyjny
  • CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje
  • podpisane przez kandydata oświadczenia:

  1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań
  2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  3) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku w kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu" na adres : Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, skrytka pocztowa nr 223, 60-967 Poznań 9 Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.


  Inne informacje : Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i testu kwalifikacyjnego. Test kwalifikacyjny obejmuje sprawdzenie znajomości obowiązujących przepisów w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, ustroju samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, rachunkowości, gospodarki nieruchomościami, podatków i opłat lokalnych oraz zakres działania regionalnych izb obrachunkowych. Dokumenty kandydatów wybranych w naborze i zatrudnionych w Izbie zostaną dołączone do akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.