• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi
 • Poznań, dnia 02.01.2017 r.
   

  Prezes
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


  ogłasza nabór do pracy


  w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
  na stanowisko inspektora kontroli
  w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej


  Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało :
  . przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podlegających   kontroli
  . podmiotach zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego
  . dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej   dokumentowanie
  . sporządzanie protokołu kontroli oraz projektu wystąpienia pokontrolnego
  . przygotowywanie projektu odpowiedzi na skierowane do Izby skargi i wnioski w zakresie   przeprowadzonej kontroli
  . przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych   oraz projektów wniosków o ukaranie z tytułu naruszenia dyscypliny   finansów publicznych
  . dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.
  Wykształcenie :
  . wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym.
  Wymagania konieczne:
  . obywatelstwo polskie
  . pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  . doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  . samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
  . bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word)
  . znajomość przepisów w zakresie ustroju samorządu terytorialnego, finansów   publicznych, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych, rachunkowości,   gospodarki nieruchomościami oraz z zakresu działania regionalnych izb   obrachunkowych.
  Wymagania dodatkowe :
  . znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu   terytorialnego
  . umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania   wniosków
  . umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji   zawodowych
  . terminowość, odpowiedzialność i rzetelność w realizowaniu zadań
  . umiejętność korzystania z przepisów prawa
  . umiejętność pracy w zespole
  . prawo jazdy kat. "B"
  Wymagane dokumenty :
  . list motywacyjny
  . CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej
  . kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  . kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje
  . oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa   skarbowe popełnione umyślnie
  . oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w   składanych dokumentach w związku z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.   o ochronie danych osobowych

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku w kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu"
  na adres : Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu,  
                 skrytka pocztowa nr 223,
                 60-967 Poznań 9
  Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

  Inne informacje :
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i testu kwalifikacyjnego. Test kwalifikacyjny obejmuje sprawdzenie znajomości obowiązujących przepisów w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, ustroju samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, rachunkowości, gospodarki nieruchomościami, podatków i opłat lokalnych oraz zakres działania regionalnych izb obrachunkowych.
  Dokumenty kandydatów wybranych w naborze i zatrudnionych w Izbie zostaną dołączone do akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.


  Z poważaniem
  (-) Grażyna Wróblewska
  Prezes RIO Poznań